Bærekraftsmål for Netco AS


1.    Målsetting: Netco AS forplikter seg til å integrere bærekraft i alle virksomhetsområder for å bidra til en mer bærekraftig fremtid.

 

2.    Bærekraftsmål:
a. Nullutslipp: Redusere karbonavtrykket innen 2030 gjennom energieffektivisering, bruk av fornybar energi og utslippsreduksjonsstrategier.

b. Bærekraftig ressursforvaltning: Implementere tiltak for å minimere ressursbruk, optimalisere materialgjenvinning og redusere avfall.

c. Sosial rettferdighet: Fremme mangfold, likestilling og inkludering både internt og i eksterne samfunn, og sikre rettferdige arbeidsforhold gjennom hele leverandørkjeden.

d. Samfunnsansvar: Engasjere seg aktivt i lokalsamfunnene hvor Netco opererer, støtte lokale initiativer og bidra til positiv samfunnsutvikling.

f. Utdanning og bevissthet: Øke bevisstheten om bærekraft blant ansatte, kunder og samfunnet generelt gjennom opplæring, informasjonskampanjer og partnerskap.


3.    Implementering:
a. Måling og rapportering: Utvikle klare målekriterier og et rapporteringssystem for å regelmessig vurdere fremgangen mot målene og identifisere områder for forbedring.

b. Partnerskap: Samarbeide med relevante interessenter, inkludert myndigheter, bransjeorganisasjoner og andre bedrifter, for å utveksle beste praksis og drive felles initiativer.


4.    Kontinuerlig forbedring:
a. Evaluer og revider: Gjennomføre jevnlige evalueringer for å vurdere effektiviteten av bærekraftstiltakene og gjøre nødvendige justeringer.

b. Innovasjon: Oppmuntre til en kultur for kontinuerlig forbedring og innovasjon, der ansatte oppfordres til å komme med nye ideer og løsninger for å øke bærekraften.