Åpenhetsloven:

 

Åpenhetsloven trådte i kraft den 1. juli 2022 med mål om å sikre at virksomheter er åpne om sin praksis når det gjelder grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven har til hensikt å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samtidig som den garanterer allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer eventuelle negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold.

I henhold til loven har enkeltpersoner rett til å etterspørre informasjon om hvordan Netco AS håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Netco AS har etterlevd åpenhetsloven og har etablert ansvarlighet som en del av sin administrasjon.

Åpenhetsloven pålegger virksomheter plikter om å gi informasjon og gjennomføre nøye vurderinger av sin praksis, og disse pliktene må beskrives i en årlig redegjørelse som skal leveres innen 30. juni hvert år.

Retten til innsyn gjelder fra lovens ikrafttredelse den 1. juli 2022, og gir forbrukerne rett til å stille spørsmål og kreve svar om Netco AS sin praksis når det gjelder menneskerettigheter, hvilke risikoer som eventuelt er identifisert, og hvordan risikoene håndteres.

 

Aktsomhetsvurdering:

 

En aktsomhetsvurdering er en metode for å evaluere, forebygge, identifisere og håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser av en virksomhets aktiviteter:

 

 

 

Prosessen og redegjørelse inkluderer følgende:

- Hvordan organisasjonen er strukturert på et overordnet nivå.

- Hvilke produkter og tjenester som tilbys.

- Markedene virksomheten opererer i.

- Hvordan arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er integrert i interne retningslinjer og rutiner.

- Eksistensen av varslingskanaler og klagemekanismer som bidrar til avdekking av negative konsekvenser.

Lovtekst: Åpenhetsloven.